از اولین باری که گوشی گرفتم سال ها میگذره ، یادمه اولین گوشی که داشتم گوشی ۱۱۰۰ بود که مدت زیادی هم دستم نموند...