خونه تکوندن های دمه عید و صد البته هزاران بدبختی ………. امروز صبح قرار بر این بود که کمد های خونه رو برای...