بریم سراغ اینکه ایده ی سیب از کجا اومده ؟ در بیشتر سایت ها و مقالات از سه اتفاق مهم در تاریخ بشریت به...